Spółki wchodzące w skład Grupy ELDRO

 

ELDRO-FL Sp. z o. o.

z siedzibą w Żukowie, ul. Armii Krajowej 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000083633, REGON: 190029230, NIP: 5830008140, kapitał zakładowy 110.000 PLN.

ELDRO BUDOWA Sp. z o. o.

z siedzibą w Żukowie, ul. Armii Krajowej 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000570260, REGON: 362194185, NIP: 9571080008, BDO: 000048278, kapitał zakładowy 700.000 PLN.

ELDRO SERWIS Sp. z o. o.

z siedzibą w Żukowie, ul. Armii Krajowej 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000557325, REGON: 361478911, NIP: 9571078460, BDO: 000057279, kapitał zakładowy 200.000 PLN.

ELDRO BIZNES Sp. z o. o.

z siedzibą w Żukowie, ul. Armii Krajowej 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000335877, REGON: 220864782, NIP: 5842683568 , kapitał zakładowy 100.000 PLN.

ELDRO TECHNOLOGIE Sp. z o. o.

z siedzibą w Żukowie, ul. Armii Krajowej 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000566824, NIP: 9571079620, REGON: 361995010, BDO: 000048313, kapitał zakładowy 800.000 PLN.

T247 Sp. z o. o.

ul. Armii Krajowej 1, 83-330 Żukowo, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000749396, REGON: 381343130, NIP: 9571109396, kapitał zakładowy 10.000 PLN.

T247 SERVICE Sp. z o. o.

ul. Armii Krajowej 1, 83-330 Żukowo, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000749234, REGON: 381342076, NIP: 9571109367, kapitał zakładowy 10.000 PLN.

ZIR ELDRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Bytomiu (41-902), ul. Przemysłowa 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód z siedzibą w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000889864, NIP 6263042097, REGON 388500176, kapitał zakładowy w wysokości 100.000 PLN.

(dalej łącznie: ELDRO) są administratorami danych osobowych swoich pracowników oraz administratorami danych klientów, kontrahentów, a także innych osób, których dane są przetwarzane w ramach bieżącej działalności.

  • W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, wszelką korespondencję należy kierować na adres pocztowy siedziby w/w spółek, bądź na adres e-mail: biuro@eldro.pl.
  • Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązków związanych z zatrudnieniem i prowadzeniem rachunkowości, a także w celu realizacji zawartych umów. Ponadto dane kontaktowe są przetwarzane w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest utrzymywanie relacji biznesowych ze stałymi klientami i kontrahentami, a także w związku ze świadczenie usług serwisowych na rzecz klientów ELDRO oraz użytkowników systemów informatycznych.
  • Przetwarzane przez ELDRO dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim ani do krajów trzecich, za wyjątkiem sytuacji powierzenia ich przetwarzania na zlecenie ELDRO podmiotom trzecim, które odbywa się na podstawie zawartych umów z podmiotami przetwarzającymi.
  • Dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż przez okres ich użyteczności dla założonego celu i są usuwane niezwłocznie po ustaniu ich użyteczności.
  • Każda osoba, której dane ELDRO przetwarza, ma prawo do żądania dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia. Osoba, której dane są przetwarzane, ma również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
  • Dane osobowe przetwarzane przez ELDRO nie podlegają profilowaniu.
  • Dane osobowe przetwarzane przez ELDRO podchodzą bezpośrednio od osób, których dotyczą lub są pozyskiwane z ogólnodostępnych źródeł.