ELDRO

ENG

Polityka prywatności i plików cookies

ELDRO SERWIS Sp. z o. o.
z siedzibą w Żukowie, ul. Armii Krajowej 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000557325, REGON: 361478911, NIP: 9571078460, BDO: 000057279, kapitał zakładowy 267.000 PLN

jako administrator danych osobowych przetwarza uzyskane dane osobowe zgodnie z:

 1. Ustawią z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000);
 2. Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [rozporządzenie ogólne o ochronie danych];


Celem zapewnienia ochrony danych osobowych osób fizycznych podajemy naszym klientom następujące informacje:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest ELDRO SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (83-330) przy ulicy Armii Krajowej 1.
 2. Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: serwis@eldro.pl, pisemnie na adres: ul. Armii Krajowej 1, 83-330 Żukowo, lub telefonicznie na numer: + 48 58 343 05 67 .
 3. Administrator zapewnia integralność i poufności danych, w tym celu wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
 4. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są przetwarzane tylko przez osoby upoważnione.
 5. Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe.
 6. Administrator przeprowadza na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń.
 7. Dane osobowe zawarte w korespondencji kierowanej do Administratora, są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i załatwienia sprawy, której dotyczyła korespondencja lub spraw z nią związanych.
 8. Podstawą prawną przetwarzania jest na podstawie art.6 ust. 1 a – zgoda osoby, której dane dotyczą, oraz art.6 ust. 1 lit. f  – przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora  – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej UE/2016/679 z dnia 27.04.2016 – rozporządzenie ogólne.
 9. Administrator przetwarza jedynie dane osobowe potrzebne dla sprawy, której dotyczy korespondencja.
 10. Całość korespondencji jest przechowywana w sposób zapewniający bezpieczeństwo zawartych w niej danych osobowych oraz innych informacji i ujawniana jest jedynie osobom upoważnionym.
 11. Dane osobowe będą przechowywane przez okres na który została wyrażona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 12. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest udzielenie informacji związanych z treścią zapytania zawartą w formularzu kontaktowym oraz w celach marketingowych.
 13. Kategorią przetwarzania danych osobowych są dane zwykłe.
 14. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych innym podmiotom.
 15. Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa:
 • Prawo do informowania o przetwarzaniu danych osobowych – po uzyskaniu zgłoszenia – przekazujemy informacje o przetwarzaniu jej danych, w tym o celach i podstawach prawnych przetwarzania.
 • Prawo do sprostowania danych – na żądanie osoby usuwamy ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych, ewentualnie uzupełniamy je w przypadku, kiedy są niekompletne.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – w przypadku zgłoszenia zaprzestajemy dokonywania operacji na danych osobowych oraz ich przechowywania, dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych.
 • Prawo uzyskania kopii danych – przekazujemy kopie przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej dane.
 • Prawo usunięcia danych – na żądanie osoby usuwamy dane.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych – wydajemy dostarczone dane osobowe w zakresie w jakim są one przetwarzane w sposób zautomatyzowany lub w związku z wyrażoną zgodą, w formie pozwalającej na ich odczyt przez komputer. Zgodnie z rozporządzeniem istnieje możliwość przesłania tych danych innemu podmiotowi, pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak i innego podmiotu.
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego – osoba, której dane osobowe są przetwarzane może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane osobowe są przetwarzane może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych.
 • Prawo do skargi – osoba której dane dotyczą w sytuacji uznania że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.
 • Prawo do cofnięcia zgody – osoba której dane są przetwarzane może w każdej chwili ją cofnąć.
 • Prawo do bycia zapomnianym – osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe.