• Spółki wchodzące w skład Grupy ELDRO, tj. Zakład Usług Inżynierskich ELDRO-FL sp. z o.o. (0000083633), ELDRO BUDOWA sp. z o.o. (KRS: 0000570260), ELDRO SERWIS sp. z o.o. (0000557325), ELDRO BIZNES sp. z o.o. (KRS: 0000335877), ELDRO TECHNOLOGIE sp. z o.o. (KRS: 0000566824), T247 Sp. z o.o. (KRS: 0000749396) oraz T247 SERVICE Sp. z o.o. (KRS: 0000749234) wszystkie z siedzibą w Gdańsku (80-536), ul. Letnicka 1, (dalej łącznie: ELDRO) są administratorami danych osobowych swoich pracowników oraz współadministratorami danych klientów, kontrahentów, a także innych osób, których dane są przetwarzane w ramach bieżącej działalności.

  • Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązków związanych z zatrudnieniem i prowadzeniem rachunkowości, a także w celu realizacji zawartych umów. Ponadto dane kontaktowe są przetwarzane w ramach prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest utrzymywanie relacji biznesowych ze stałymi klientami i kontrahentami, a także w związku ze świadczenie usług serwisowych na rzecz klientów ELDRO oraz użytkowników systemów informatycznych.

  • Przetwarzane przez ELDRO dane osobowe nie są przekazywane podmiotom trzecim ani do krajów trzecich, za wyjątkiem sytuacji powierzenia ich przetwarzania na zlecenie ELDRO podmiotom trzecim, które odbywa się na podstawie zawartych umów z podmiotami przetwarzającymi.
  • Dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż przez okres ich użyteczności dla założonego celu i są usuwane niezwłocznie po ustaniu ich użyteczności.
  • Każda osoba, której dane ELDRO przetwarza, ma prawo do żądania dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz do ich przenoszenia. Osoba, której dane są przetwarzane, ma również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
  • Dane osobowe przetwarzane przez ELDRO nie podlegają profilowaniu.
  • Dane osobowe przetwarzane przez ELDRO podchodzą bezpośrednio od osób, których dotyczą lub są pozyskiwane z ogólnodostępnych źródeł.