12 października 2023

Ogłoszenia o udostępnieniu planu połączenia ELDRO SERWIS Sp. z o.o. z T247 Sp. z o.o.

 

W związku z zamiarem połączenia spółki pod firmą ELDRO SERWIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żukowie (spółka Przejmująca) oraz spółki pod firmą T247 Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żukowie (Spółka Przejmowana) Zarządy wyżej wskazanych dwóch spółek działając na podstawie art. 498 i następnych ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („ksh”) w dniu 27 września 2023r. uzgodniły plan połączenia ww. spółek („Plan połączenia”).

W związku z powyższym, Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd Spółki Przejmowanej, na podstawie art. 500 § 2 i 21 ksh, niniejszym bezpłatnie udostępnia do publicznej wiadomości Plan połączenia wraz z załącznikami.

 

Do pobrania:

Do pobrania