ELDRO24 EN

ELDRO24 to opracowane przez firmę specjalistyczne oprogramowanie, służące do zarządzania utrzymaniem infrastruktury technicznej. System ściśle współpracuje z urządzeniami elektronicznymi, nieustannie je monitoruje i za pośrednictwem interfejsu informuje użytkownika o ich stanie. Posiada także funkcje niezbędne do nadzorowania prac serwisowych oraz kontrolowania ich jakości i terminowości.

Co istotne, ELDRO24 to produkt autorski, który może zostać dostosowany do zarządzania infrastrukturą techniczną zawierającą różnego typu urządzenia. Umożliwia to wytworzenie wersji dopasowanej do potrzeb klientów czy specyfiki branży.

Typy urządzeń najczęściej podłączanych do systemu ELDRO24:

Wszystkie urządzenia w jednym systemie

Dzięki nowoczesnej, modułowej konstrukcji system ELDRO24 pozwala na graficzną prezentację stanu monitorowanych urządzeń na mapie cyfrowej. Wszelkie nieprawidłowości w działaniu przedstawiane są w postaci charakterystycznych ikon wskazujących rodzaj oraz miejsce wystąpienia zdarzenia. Dzięki temu, że system integruje urządzenia różnych typów i producentów, użytkownik otrzymuje kompletny obraz infrastruktury w jednym systemie. Jest to nowoczesne, ergonomiczne rozwiązanie, które znacząco ułatwia pracę operatorom.

Od ogółu do szczegółów

Interfejs ELDRO24 jest ergonomiczny i przyjazny użytkownikowi, a zastosowane w nim rozwiązania pozwalają na uzyskanie czytelnych informacji zarówno w skali makro, jak i mikro. Od ogólnego obrazu całej infrastruktury, której stan zwizualizowany jest za pomocą kolorów i symboli, użytkownik może przejść do analizy poszczególnych obszarów oraz urządzeń.

Automatyczna rejestracja zdarzeń

Stałe połączenie systemu ELDRO24 z monitorowanymi urządzeniami pozwala zbierać informacje o ich stanie w czasie rzeczywistym. Awarie i usterki mogą inicjować rejestrację zdarzeń, uruchamiając tym samym proces obsługi serwisowej. Od momentu pierwszej reakcji do chwili zamknięcia zgłoszenia system ewidencjonuje wszystkie istotne informacje, takie jak wyjazdy ekip serwisowych, realizacja poszczególnych czynności naprawczych czy zużycie materiałów.

Analizy biznesowe

Jedną z wyróżniających system ELDRO24 funkcjonalności jest agregowanie informacji o stanie infrastruktury, związanych z nią zdarzeniach oraz nakładach pracy i materiałów użytych do realizacji prac serwisowych. Pozwala to na przygotowywanie raportów podsumowujących w różnych obszarach, takich jak poziom awaryjności określonego typu urządzeń albo koszty usług utrzymaniowych. Funkcje raportowania podlegają konfiguracji, dzięki czemu użytkownik może otrzymać zestawienia opracowane na podstawie dowolnych danych, które zostały zarejestrowane w systemie.

Odbiorcy systemu

Zarządcy infrastruktury

System ELDRO24pozwala na monitorowanie stanu infrastruktury oraz prac serwisowych (realizowanych zarówno w ramach własnych zasobów, jak i przez podmioty zewnętrzne). Dzięki niemu zarządcy infrastruktury uzyskują:

 • dostęp do informacji o stanie infrastruktury oraz poszczególnych urządzeń
 • możliwość rejestracji zdarzeń i śledzenia listy zdarzeń
 • w czasie rzeczywistym
 • możliwość kontrolowania postępów prac serwisowych (ze śledzeniem parametrów SLA włącznie)
 • narzędzie do sprawowania nadzoru nad pracami konserwacyjnymi
 • dane do rozliczania wykonanych usług oraz naliczania
 • kar umownych

Firmy utrzymaniowe

ELDRO24 na bieżąco rejestruje dane dotyczące infrastruktury, co sprawia, że firmy utrzymaniowe mają:

 • natychmiastowy dostęp do informacji o zdarzeniach
 • możliwość szybkiej oceny zdarzeń, ustalania priorytetów obsługi oraz planowania prac utrzymaniowych
 • precyzyjne dane dotyczące lokalizacji ekip serwisowych
 • możliwość śledzenia postępów w realizacji zadań oraz czasu pozostałego do końca terminów SLA
 • wgląd online do dokumentacji zapisanej w systemie
 • możliwość kalkulacji kosztów materiałów, pojazdów i roboczogodzin

Producenci urządzeń

Możliwość dodawania do ELDRO24 nowych typów urządzeń pozwala stworzyć jednolity system nadzorowania – będzie on integrował zarówno urządzenia już istniejące, jak i te, które pojawią się na rynku dopiero w przyszłości. Dzięki temu producenci nie muszą posiadać własnego oprogramowania do ich monitorowania. Zalety systemu, które docenią, to m.in.:

 • jednolity interfejs graficzny
 • prezentacja wszystkich urządzeń na jednej mapie (z możliwością wyboru warstw dla różnych typów urządzeń)
 • otwarty interfejs komunikacyjny pozwalający na dołączanie kolejnych urządzeń
 • możliwość integracji urządzeń różnych typów

Najważniejsze cechy systemu ELDRO24 en: :

 • zaawansowane oprogramowanie opracowane w oparciu o 25-letnie doświad- czenie firmy w zarządzaniu i utrzymaniu infrastruktury technicznej
 • nowoczesna, modułowa konstrukcja pozwalająca na dopasowanie systemu do potrzeb odbiorców
 • intuicyjny, prosty w obsłudze interfejs
 • graficzna wizualizacja zdarzeń na mapie
 • zarządzanie urządzeniami różnych typów i producentów przy wykorzystaniu jednego programu
 • gromadzenie danych w czasie rzeczywistym
 • wbudowane narzędzia do monitorowania czasu reakcji oraz terminowości reali- zacji usług serwisowych
 • możliwość generowania różnego rodzaju dokumentacji (w tym m.in. raportów, list zdarzeń i opisów prac serwisowych) oraz kalkulacji kosztów
 • możliwość dopasowania do potrzeb różnych branż i klientów